Phylum Number of Records
Arthropoda
1,494,111
Chordata
314,681
Magnoliophyta
254,752
Mollusca
115,649
Ascomycota
73,364
Basidiomycota
41,238
Annelida
35,050
Rhodophyta
26,110
Echinodermata
20,025
Cnidaria
11,462
Platyhelminthes
8,749
Pteridophyta
7,958
Bryophyta
7,385
Chlorophyta
6,520
Rotifera
6,372
Pinophyta
5,621
Nematoda
5,277
Glomeromycota
3,499
Heterokontophyta
3,080
Zygomycota
2,909
Porifera
2,134
Pyrrophycophyta
1,470
Bryozoa
1,182
Nemertea
967
Lycopodiophyta
898
Tardigrada
738
Onychophora
654
Acanthocephala
448
Ciliophora
422
Sipuncula
367
1 | 2 |  Next |