Phylum Number of Records
Arthropoda
1,486,734
Chordata
287,175
Magnoliophyta
253,294
Mollusca
99,778
Ascomycota
52,456
Basidiomycota
41,153
Annelida
32,227
Rhodophyta
26,110
Echinodermata
20,009
Cnidaria
10,179
Platyhelminthes
8,741
Pteridophyta
7,946
Bryophyta
7,385
Chlorophyta
6,514
Rotifera
6,372
Pinophyta
5,621
Nematoda
5,277
Glomeromycota
3,499
Heterokontophyta
3,080
Zygomycota
2,909
Porifera
2,134
Pyrrophycophyta
1,470
Bryozoa
1,182
Nemertea
967
Lycopodiophyta
898
Tardigrada
738
Onychophora
654
Acanthocephala
448
Ciliophora
422
Sipuncula
366
1 | 2 |  Next |